Biosensors, Vol. 11, Pages 108: A Self-Powered Portable Flexible Sensor of Monitoring Speed Skating Techniques

Industry News

Biosensors, Vol. 11, Pages 108: A Self-Powered Portable Flexible Sensor of Monitoring Speed Skating Techniques
Biosensors doi: 10.3390/bios11040108
Authors:
Zhuo Lu
Yongsheng Zhu
Changjun Jia
Tianming Zhao
Meiyue Bian
Chaofeng

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0