Chemosensors, Vol. 10, Pages 165: Au Functionalized SnS2 Nanosheets Based Chemiresistive NO2 Sensors

Industry News

Chemosensors, Vol. 10, Pages 165: Au Functionalized SnS2 Nanosheets Based Chemiresistive NO2 Sensors
Chemosensors doi: 10.3390/chemosensors10050165
Authors:
Ding Gu
Wei Liu
Jing Wang
Jun Yu
Jianwei Zhang
Baoyu Huang
Marina

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0