Chemosensors, Vol. 9, Pages 335: Paper-Based Vapor Detection of Formaldehyde: Colorimetric Sensing with High Sensitivity

Industry News

Chemosensors, Vol. 9, Pages 335: Paper-Based Vapor Detection of Formaldehyde: Colorimetric Sensing with High Sensitivity
Chemosensors doi: 10.3390/chemosensors9120335
Authors:
Chenglong Liao
Miao Zhang
Nan Gao
Qingyun Tian
Jiangfan Shi
Shuai

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0