Genes, Vol. 12, Pages 498: Causal Associations between Serum Urea and Cancer: A Mendelian Randomization Study

Industry News

Genes, Vol. 12, Pages 498: Causal Associations between Serum Urea and Cancer: A Mendelian Randomization Study
Genes doi: 10.3390/genes12040498
Authors:
Yandi Sun
Jingjia Li
Zihao Qu
Ze Yang
Xueyao Jia

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0