Nanomaterials, Vol. 12, Pages 1533: Integrated CuO/Pd Nanospike Hydrogen Sensor on Silicon Substrate

Industry News

Nanomaterials, Vol. 12, Pages 1533: Integrated CuO/Pd Nanospike Hydrogen Sensor on Silicon Substrate
Nanomaterials doi: 10.3390/nano12091533
Authors:
Ru Lin
Qi Hu
Zuolian Liu
Shusheng Pan
Zhifeng Chen
Wei Zhang
Zhiyu

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0