Polymers, Vol. 14, Pages 1780: Preparation and Characterization of PEDOT:PSS/TiO2 Micro/Nanofiber-Based Gas Sensors

Industry News

Polymers, Vol. 14, Pages 1780: Preparation and Characterization of PEDOT:PSS/TiO2 Micro/Nanofiber-Based Gas Sensors
Polymers doi: 10.3390/polym14091780
Authors:
Bing-Chiuan Shiu
Yan-Ling Liu
Qian-Yu Yuan
Ching-Wen Lou
Jia-Horng Lin

In this

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0