Sensors, Vol. 21, Pages 1958: Synthesis of Cu2O-Modified Reduced Graphene Oxide for NO2 Sensors

Industry News

Sensors, Vol. 21, Pages 1958: Synthesis of Cu2O-Modified Reduced Graphene Oxide for NO2 Sensors
Sensors doi: 10.3390/s21061958
Authors:
Manman Huang
Yanyan Wang
Shuyang Ying
Zhekun Wu
Weixiao Liu
Da Chen

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0